Semasa

Achey Dapat Tahu Banyak Sumbɑngan Tɑk Sampai Pada Mɑngsa Bɑnjir, Ini Tindɑkan Yg Beliau Ambil

ᴋᴇʟᴜʜᴀɴ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴘɪʜᴀᴋ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴇɴᴅᴀᴋᴡᴀ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪsᴜᴍʙᴀɴɢᴋᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀᴍᴀɪ ᴛɪᴅᴀᴋ sᴀᴍᴘᴀɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀɴɢsᴀ ʙᴀɴᴊɪʀ ᴍᴇɴɢᴜɴᴅᴀɴɢ ʀᴀsᴀ ᴋᴜʀᴀɴɢ sᴇɴᴀɴɢ ᴘᴇʟᴀᴡᴀᴋ ᴀᴄʜᴇʏ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴀᴄʜᴇʏ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ sᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ᴍᴏʜᴅ ɴᴀsɪʀ ʜᴀᴍᴢᴀʜ, 35, ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴘɪʜᴀᴋ ᴛᴇʀʟɪʙᴀᴛ ᴍᴇɴɢᴀᴡᴀʟ ᴀɢɪʜᴀɴ ʙᴀʀᴀɴɢ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴇᴍᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴅɪ ᴘᴜsᴀᴛ ᴘᴇᴍɪɴᴅᴀʜᴀɴ sᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ (ᴘᴘs) ᴛɪᴅᴀᴋ sᴇʜᴀʀᴜsɴʏᴀ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴍᴀɴɢsᴀ ʙᴀɴᴊɪʀ ʙᴇʀᴅᴇᴘᴀɴ sᴀᴀᴛ sᴜᴋᴀʀ.

ᴄᴇʀɪᴛᴀ ᴀᴄʜᴇʏ, ᴅɪᴀ sᴇɴᴅɪʀɪ ʙᴇʀᴅᴇᴘᴀɴ sɪᴛᴜᴀsɪ ɪᴛᴜ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴅɪʜᴜʙᴜɴɢɪ ᴍᴀɴɢsᴀ ʙᴀɴᴊɪʀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ sᴇᴅᴀɴɢᴋᴀɴ ʙᴀʀᴜ sᴀᴊᴀ ᴍᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴋᴇ ᴘᴘs ʏᴀɴɢ ᴇɴɢɢᴀɴ ᴅɪɴᴀᴍᴀᴋᴀɴ ɪᴛᴜ.

“ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ sᴀʏᴀ ʙᴜᴋᴀ ᴅᴍ, ᴋᴇʙᴀɴʏᴀᴋᴀɴɴʏᴀ ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ sᴀʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ sᴀʟᴜʀᴋᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴋᴇ ᴋᴀᴡᴀsᴀɴ ʏᴀɴɢ sᴀʏᴀ ᴅᴀʜ sᴀᴍᴘᴀɪᴋᴀɴ sᴜᴍʙᴀɴɢᴀɴ.

“sᴀʏᴀ ᴘᴇʟɪᴋʟᴀʜ, sᴇʙᴀʙ sᴇʟᴀʟᴜɴʏᴀ ᴋᴀᴍɪ ᴀᴋᴀɴ ᴛᴇʟᴇꜰᴏɴ ᴅᴀʜᴜʟᴜ ᴏʀᴀɴɢ ᴅɪ ᴋᴀᴡᴀsᴀɴ ᴛᴇʀʟɪʙᴀᴛ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴛᴀɴʏᴀ, ᴀᴘᴀ ᴋᴇᴘᴇʀʟᴜᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴘᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴊᴜᴍʟᴀʜɴʏᴀ. ʀᴜᴘᴀ-ʀᴜᴘᴀɴʏᴀ ᴀᴅᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀʟᴀɴɢᴀɴ ᴍᴀɴɢsᴀ ʙᴀɴᴊɪʀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪʙᴇɴᴀʀᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴀᴍʙɪʟ ʙᴀʀᴀɴɢ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴅᴀꜰᴛᴀʀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘss ᴀᴛᴀᴜ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇʟᴀʟᴜɪ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ᴘʀᴏsᴇᴅᴜʀ ʏᴀɴɢ ᴋᴇᴛᴀᴛ.

“ᴊᴀᴅɪ ᴍᴀɴɢsᴀ ᴍɪɴᴛᴀ sᴀʏᴀ ʜᴀɴᴛᴀʀ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅɪʀᴇᴄᴛ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ, ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ᴀɢᴀᴋ sᴜᴋᴀʀ ʟᴀ ʙᴀɢɪ ᴋᴀᴍɪ ʜᴀɴᴛᴀʀ sᴀᴛᴜ ᴘᴇʀsᴀᴛᴜ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʀᴀᴍᴀɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴇʀʟᴜᴋᴀɴɴʏᴀ. sᴇʙᴀʙ ɪᴛᴜ ᴋᴀᴍɪ ᴅʀᴏᴘ ᴅɪ ᴘᴘs sᴜᴘᴀʏᴀ ᴍᴀɴɢsᴀ-ᴍᴀɴɢsᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴅᴀɴ ᴀᴍʙɪʟ sᴇɴᴅɪʀɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍsᴛᴀʀ.

ᴛᴀᴍʙᴀʜ ᴀᴄʜᴇʏ ᴅɪᴀ sᴇɴᴅɪʀɪ ᴍᴇɴʏᴀᴋsɪᴋᴀɴ ᴋᴇʟᴇᴍᴀʜᴀɴ sɪsᴛᴇᴍ ᴀɢɪʜᴀɴ ᴅɪ ᴘᴘs ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ sᴜᴍʙᴀɴɢᴀɴɴʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅɪᴀɢɪʜᴋᴀɴ ᴛᴇʀᴜs ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀɴɢsᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴘᴇʀʟᴜ ᴍᴇɴɢɪᴋᴜᴛ ᴘʀᴏsᴇᴅᴜʀ ᴏᴘᴇʀᴀsɪ sᴛᴀɴᴅᴀʀᴅ (sᴏᴘ).

ᴋᴀᴛᴀ ᴀᴄʜᴇʏ, sᴜᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴘᴇʀʟᴜ ᴅɪsᴀᴍᴘᴀɪᴋᴀɴ ᴛᴇʀᴜs ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀɴɢsᴀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ʀɪsᴀᴜ ᴊɪᴋᴀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴇʀɪᴋᴀɴ ɪᴛᴜ sᴜᴅᴀʜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴇʟᴏᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪᴍᴀᴋᴀɴ.

“ᴀᴅᴀ ᴛᴇᴍᴘᴀᴛ ʏᴀɴɢ sᴀʏᴀ ᴘᴇʀɢɪ sᴇɴᴅɪʀɪ, ᴘɪʜᴀᴋ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀᴛᴜɢᴀs ᴋᴀᴛᴀ ᴋᴀᴍɪ ᴋᴇɴᴀ ᴅʀᴏᴘ ʙᴀʀᴀɴɢ sᴜᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴀɢɪʜᴋᴀɴ sᴇɴᴅɪʀɪ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴍᴀʜᴜ ᴍᴇɴᴊᴀɢᴀ sᴏᴘ. ᴊᴀᴅɪ sᴀʏᴀ ᴋᴀᴛᴀ ᴛᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴀᴘᴀʟᴀʜ, ᴄᴜᴍᴀ ᴋᴀᴍɪ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴘᴜᴀs ʜᴀᴛɪ ᴊɪᴋᴀ ʙᴀʀᴀɴɢ ɪᴛᴜ ᴛᴀᴋ sᴀᴍᴘᴀɪ ᴛᴇʀᴜs ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀɴɢsᴀ.

ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ɪɴɪ ᴛᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴘᴜᴛᴜs ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴍᴀʟᴀʏsɪᴀ sᴀɴɢᴀᴛ ᴘʀɪʜᴀᴛɪɴ, ᴊᴀᴅɪ ᴋɪᴛᴀ ᴘᴀᴛᴜᴛ ʙᴀɢɪ ʀᴜᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ sᴇsɪᴀᴘᴀ sᴀʜᴀᴊᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴀɴᴛᴜ ᴛᴀᴋ ᴋɪʀᴀʟᴀʜ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ɴɢᴏ ᴀᴛᴀᴜ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ.

“ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ sᴀʏᴀ ᴋᴇᴍʙᴀʟɪ sᴇᴍᴜʟᴀ ᴋᴇ ᴋᴀᴡᴀsᴀɴ ʏᴀɴɢ sᴀᴍᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴡᴀᴋᴛᴜ ᴍᴀʟᴀᴍ, sᴜᴍʙᴀɴɢᴀɴ ʏᴀɴɢ sᴀʏᴀ ʜᴀɴᴛᴀʀ ɪᴛᴜ ᴍᴀsɪʜ ᴀᴅᴀ ʟᴀɢɪ. sᴀʏᴀ ᴘᴜɴ ʙᴀɢɪᴛᴀʜᴜ ʟᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇɴᴅᴀ ɪɴɪ ᴘᴇʀʟᴜ ᴅɪsᴀᴍᴘᴀɪᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀɴɢsᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ sᴇɢᴇʀᴀ, sᴇʙᴀʙ ᴛᴀᴋᴜᴛ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴɴʏᴀ ʙᴀsɪ.

“ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀᴛᴀᴋᴀɴ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴍᴇɴᴜɴɢɢᴜ sᴀʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴇʀɢᴀᴍʙᴀʀ ᴅᴀɴ ᴀɢɪʜᴋᴀɴ. ᴘᴀᴅᴀ sᴀʏᴀ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪᴛᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴇɴᴛɪɴɢ, sᴜᴍʙᴀɴɢᴀɴ ᴘᴇʀʟᴜ ᴛᴇʀᴜs ᴅɪᴀɢɪʜᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀɴɢsᴀ sᴇʙᴀɪᴋ sᴀʜᴀᴊᴀ ɪᴀ sᴀᴍᴘᴀɪ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

sᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ɪᴛᴜ, ᴀᴄʜᴇʏ ʙᴇʀʜᴀʀᴀᴘ ᴀɢᴀʀ ᴘʀᴏsᴇs ᴘᴇɴᴇʀɪᴍᴀᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴅɪᴘᴇʀᴍᴜᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴀɴɢsᴀ ʙᴀɴᴊɪʀ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴊᴜᴍʟᴀʜ sᴜᴍʙᴀɴɢᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪsᴀʟᴜʀᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴛɪɴɢɢɪ.

“ᴋɪᴛᴀ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴋᴇɴᴀ ɪᴋᴜᴛ sᴏᴘ, ʟᴇʙɪʜ-ʟᴇʙɪʜ ʟᴀɢɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ sᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ɪɴɪ. ᴄᴜᴍᴀ sᴀʏᴀ ɴᴀᴋ ᴛᴇᴋᴀɴᴋᴀɴ, ᴘᴇʀᴍᴜᴅᴀʜᴋᴀɴʟᴀʜ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ɪᴛᴜ ᴅɪsᴀʟᴜʀᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʏᴀɴɢ sᴇᴘᴀᴛᴜᴛɴʏᴀ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ sᴜᴍʙᴀɴɢᴀɴ.

ᴀᴄʜᴇʏ sᴇɴᴅɪʀɪ ᴀᴅᴀ ᴍᴇɴʏᴇʀᴛᴀɪ ᴍɪsɪ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴍᴀɴɢsᴀ ʙᴀɴᴊɪʀ ᴅɪ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴋᴀᴡᴀsᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴊᴇᴊᴀs.

“ᴘᴀsᴛɪᴋᴀɴ sᴇᴍᴜᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅᴀɴ ᴊᴀɴɢᴀɴ ᴀᴅᴀ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴛɪɴɢɢᴀʟ, sᴇʙᴀʙ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ sᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ɪɴɪ sᴜᴅᴀʜ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴄᴜᴍᴀ sᴀᴍᴘᴀɪ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀɴɢsᴀ ᴀᴛᴀᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴊᴇ. ɪɴɪ ʙᴜᴋᴀɴ sᴛᴏᴋ ᴋᴇᴅᴀɪ ʀᴜɴᴄɪᴛ ɴᴀᴋ ᴛᴀʜᴀɴ-ᴛᴀʜᴀɴ.

“ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ɪɴɪ ᴛᴀᴋ ᴀᴋᴀɴ ᴘᴜᴛᴜs ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴍᴀʟᴀʏsɪᴀ sᴀɴɢᴀᴛ ᴘʀɪʜᴀᴛɪɴ, ᴊᴀᴅɪ ᴋɪᴛᴀ ᴘᴀᴛᴜᴛ ʙᴀɢɪ ʀᴜᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ sᴇsɪᴀᴘᴀ sᴀʜᴀᴊᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴀɴᴛᴜ ᴛᴀᴋ ᴋɪʀᴀʟᴀʜ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ɴɢᴏ ᴀᴛᴀᴜ ᴋᴇʀᴀᴊᴀᴀɴ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

sᴇʟᴀɪɴ ᴀᴄʜᴇʏ, ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʟᴀɢɪ ʀᴀᴋᴀɴ ᴀʀᴛɪs sᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴀᴢʜᴀɴ ʀᴀɴɪ, ᴅɪᴅɪᴇ ᴀʟɪᴀs, ꜰᴀᴅ ʙᴏᴄʜᴇʏ, ʙᴇᴛᴏ ᴋᴜsʏᴀɪʀʏ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴛᴇʀʟɪʙᴀᴛ ʙᴇʀsᴀᴍᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍɪsɪ ᴘᴇɴɢᴀɢɪʜᴀɴ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴇɴʏᴀʟᴜʀᴋᴀɴ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀɴɢsᴀ ᴅɪ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ᴋᴀᴡᴀsᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀᴊᴇᴊᴀs ᴅᴇɴɢᴀɴ ʙᴇɴᴄᴀɴᴀ ʙᴀɴᴊɪʀ.

Sumber : newcare

Apa Pendapat Anda? Dah Baca, Jangan Lupa Komen Dan Share Ya. Terima Kasih

PERHATIAN: Pihak kami tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca kami.Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda disini.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button