InfoKeluarga

An4k TUnjuk Tingkah Laku ‘Sangat Baik’, Seolah Petanda Untuk Tinggalkan Kami

ᴋᴇʜᴀᴅɪʀᴀɴ ᴄᴀʜᴀʏᴀ ᴍᴀᴛᴀ ᴄᴏᴍᴇʟ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴇʀɪ ɴᴀᴍᴀ ᴘᴜᴛᴇʀɪ ᴍᴀʀʏᴀᴍ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴘᴇʟᴇɴɢᴋᴀᴘ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇʜɪᴅᴜᴘᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ɪꜱᴛᴇʀɪ ᴅᴀʀɪ ɴᴜꜱᴀᴊᴀʏᴀ, ᴊᴏʜᴏʀ ɪɴɪ.

ᴅɪʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ 8 ᴊᴜʟᴀɪ 2021, ᴀɴᴀᴋ ꜱᴜʟᴜɴɢ ᴘᴀꜱᴀɴɢᴀɴ ᴍᴏʜᴀᴍᴀᴅ ᴀᴍɪʀᴜʟ ʀᴀʜɪᴍ ʙᴀʜᴀʀᴜᴅɪɴ, 30, ᴅᴀɴ ɴᴜʀ ʜᴀꜱɪᴋɪɴ ᴀʜᴍᴀᴅ, 28, ɪᴛᴜ ʙᴀɢᴀɪᴍᴀɴᴀᴘᴜɴ ᴍᴇɴ1ɴɢɢᴀʟ ᴅᴜɴ1ᴀ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴛɪʙᴀ-ᴛɪʙᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇᴛᴀɴɢ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ ʟᴀʟᴜ.

ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪʜᴜʙᴜɴɢɪ ᴍꜱᴛᴀʀ, ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇɴᴀɴɢ ᴅɪꜱᴀᴘᴀ ʜᴀꜱɪᴋɪɴ ɪᴛᴜ ꜱᴇᴍᴘᴀᴛ ᴍᴇᴍᴘᴇʀɪɴᴄɪᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜʟᴀ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜱɪꜰᴀᴛᴋᴀɴ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ʜᴀʀɪ ᴘᴀʟɪɴɢ ꜱᴇᴅ1ʜ ᴅᴀʟᴀᴍ ʜɪᴅᴜᴘɴʏᴀ.

“ᴋᴀᴍɪ ʜᴀɴᴛᴀʀ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜ ᴘᴇɴɢᴀꜱᴜʜ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʙɪᴀꜱᴀ ᴘᴀᴅᴀ ʜᴀʀɪ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ. ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴇʀᴊᴀʟᴀɴᴀɴ ᴘᴜʟᴀɴɢ, ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴘᴀɴɢɢɪʟᴀɴ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴘᴇɴɢᴀꜱᴜʜ, ᴍᴇᴍɪɴᴛᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀᴛᴀɴɢ ᴄᴇᴘᴀᴛ ᴋᴇʀᴀɴᴀ ᴀɴᴀᴋ ᴛᴀᴋ ꜱᴇᴅᴀʀᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ.

“ᴅᴀʟᴀᴍ ᴘᴀɴɢɢɪʟᴀɴ, ꜱᴀʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀʀ ᴘᴇɴɢᴀꜱᴜʜ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ᴍᴇɴᴀɴɢ1ꜱ. ᴘᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱᴀ ꜱᴀᴍᴀ, ꜱᴜᴀᴍɪ ᴘᴇɴɢᴀꜱᴜʜ ꜱᴇᴅᴀɴɢ ʙᴇʀɪ ʙᴀɴᴛᴜᴀɴ ᴘᴇʀɴᴀꜰᴀꜱᴀɴ (ᴄᴘʀ) ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ʙᴀʏɪ. ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴘᴜɴ ᴅᴀʜ ʜᴜʙᴜɴɢɪ ᴀᴍʙᴜʟᴀɴꜱ.

ꜱᴀʏᴀ ᴍɪɴᴛᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴇʀᴜꜱᴋᴀɴ ʙᴜᴀᴛ ᴄᴘʀ ꜱᴇᴍᴇɴᴛᴀʀᴀ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴅᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʀᴜꜱ ʜᴜʙᴜɴɢɪ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ʜᴀʟ ɪɴɪ. “ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ, ꜱᴀʏᴀ ꜱᴜʀᴜʜ ᴘᴇɴɢᴀꜱᴜʜ ᴘᴇɢᴀɴɢ ʙᴀʏɪ ᴅᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ɴᴀᴋ ʙᴀᴡᴀ ᴋᴇʀᴇᴛᴀ ᴋᴇ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ.

ᴛᴀᴘɪ ᴘɪʜᴀᴋ ᴀᴍʙᴜʟᴀɴꜱ ᴍɪɴᴛᴀ ᴋᴀᴍɪ ᴛᴜɴɢɢᴜ, ᴋᴀᴍɪ ᴍᴀꜱᴀ ᴛᴜ ᴅᴀʜ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴅᴀʀɪ ᴘᴇʀᴜᴍᴀʜᴀɴ ᴅᴀɴ ʙᴇʀʜᴇɴᴛɪ ᴅɪ ᴛᴇᴘɪ ᴊᴀʟᴀɴ. ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ɪᴛᴜ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴛᴀᴋ ꜱᴇᴅᴀʀᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴛᴀᴘɪ ᴄᴘʀ ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴛᴇʀᴜꜱ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ,” ᴊᴇʟᴀꜱɴʏᴀ.

ᴛᴀᴍʙᴀʜ ʜᴀꜱɪᴋɪɴ, ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴄᴇᴍᴀꜱ ɪᴛᴜ ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴛᴜʀᴜᴛ ʙᴇʀʜᴇɴᴛɪ ᴅɪ ᴛᴇᴘɪ ᴊᴀʟᴀɴ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴍᴇʟɪʜᴀᴛ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ɪᴛᴜ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪᴀ ᴅᴀɴ ʙᴀʏɪɴʏᴀ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴍᴇɴᴀɪᴋɪ ᴀᴍʙᴜʟᴀɴꜱ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴇʀɪᴍᴀ ʀᴀᴡ4ᴛᴀɴ ᴅɪ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ꜱᴜʟᴛᴀɴᴀʜ ᴀᴍɪɴᴀʜ, ᴊᴏʜᴏʀ ʙᴀʜʀᴜ.

ᴊᴇʟᴀꜱ ʜᴀꜱɪᴋɪɴ, ᴘᴇɴɢᴀꜱᴜʜɴʏᴀ ᴍᴇᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ʙᴀʏɪ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ ᴇɴᴀᴍ ʙᴜʟᴀɴ 13 ʜᴀʀɪ ɪᴛᴜ ᴋᴇʟɪʜᴀᴛᴀɴ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇʟᴇꜱᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴇᴏʟᴀʜ-ᴏʟᴀʜ ᴍᴀʜᴜ ꜱᴇɴᴅ4ᴡᴀ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇᴍᴜɴᴛᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ ꜱᴜꜱᴜ ᴅᴀɴ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

ᴊᴇɴᴀᴢᴀʜ ᴘᴜᴛᴇʀɪ ᴍᴀʀʏᴀᴍ ᴅɪᴋᴇʙᴠᴍɪᴋᴀɴ ᴅɪ ᴛᴀɴᴀʜ ᴘᴇʀᴋᴜʙᴠʀᴀɴ ɢᴇʟᴀɴɢ ᴘᴀᴛ4ʜ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀʙᴛᴜ. “ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴅɪʙᴀᴡᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴀᴍʙᴜʟᴀɴꜱ, ᴀɴᴀᴋ ꜱᴀʏᴀ ᴅɪᴍᴀꜱᴜᴋᴋᴀɴ ᴋᴇ ᴊᴀʙᴀᴛᴀɴ ᴋᴇᴄᴇᴍ4ꜱᴀɴ.

ᴅᴀʟᴀᴍ 15 ᴋᴇ 20 ᴍɪɴɪᴛ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴄᴜʙᴀ ꜱᴇʟᴀᴍ4ᴛᴋᴀɴ, ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴅᴀɴ ᴍᴀᴋʟᴜᴍᴋᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴅɪꜱᴇʟᴀᴍ4ᴛᴋᴀɴ ᴅᴀɴ ᴘɪʜᴀᴋ ʜᴏꜱᴘɪᴛᴀʟ ᴋᴀᴛᴀ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ᴛᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ɴᴀᴋ ꜱᴀʜᴋᴀɴ ᴘᴜɴᴄᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ.

“ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴘᴇɴɢᴀꜱᴜʜ, ᴅɪᴀ ɴᴀᴍᴘᴀᴋ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ ᴛᴀᴋ ꜱᴇʟᴇꜱᴀ ᴅᴀɴ ɴᴀᴋ ʙᴀᴛᴠᴋ. ᴊᴀᴅɪ ᴅɪᴀ ᴛᴇᴘᴠᴋ ʙᴇʟ4ᴋᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ʙᴀɢɪ ꜱᴇɴᴅ4ᴡᴀ. ᴋᴇᴍᴜᴅɪᴀɴ ᴀɴᴀᴋ ꜱᴀʏᴀ ʙᴀᴛᴠᴋ ᴅᴀɴ ᴍᴠɴᴛᴀʜ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴛᴀᴋ ꜱᴇᴅᴀʀᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ.

ʟᴇᴘᴀꜱ ᴅᴀʜ ʙᴇᴅ4ʜ ꜱ1ɪᴀꜱᴀᴛ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴀɢɪ ꜱᴀʙᴛᴜ, ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴋᴀᴛᴀ ᴛᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴀᴛᴀ ᴋ4ꜱᴀʀ. ᴊᴀᴅɪ ʀᴇꜱᴜʟᴛ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ᴀᴅᴀʟᴀʜ ᴘᴇɴᴅɪɴɢ ʟᴀʙᴏʀᴀᴛᴏʀʏ ɪɴᴠᴇꜱᴛ1ɢᴀᴛɪᴏɴ.

ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴀɢɪ ʜᴀʀɪ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ, ꜱᴀʏᴀ ᴍᴀɴᴅɪᴋᴀɴ ᴀʀᴡ4ʜ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪʜᴀɴᴛᴀʀ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜ ᴘᴇɴɢᴀꜱᴜʜ. ꜱᴇʟᴀʟᴜɴʏᴀ ꜱᴜᴀᴍɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴀɴᴅɪᴋᴀɴ, ᴛᴀᴘɪ ʜᴀʀɪ ᴛᴜ ꜱᴀʏᴀ ᴏꜰꜰᴇʀ ɴᴀᴋ ᴍᴀɴᴅɪᴋᴀɴ.

ʜᴀꜱɪᴋɪɴ “ᴛᴀᴘɪ ꜱᴀᴍᴘᴇʟ ᴅ4ʀᴀʜ ᴅᴀɴ ᴛɪꜱᴜ ᴘ4ʀᴜ ᴘ4ʀᴜ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴅɪʜᴀɴᴛᴀʀ ᴋᴇ ᴍᴀᴋᴍᴀʟ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴘᴜɴᴄᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ. ᴋᴇᴘᴜᴛᴜꜱᴀɴ ᴀᴋᴀɴ ᴅɪᴋᴇᴛᴀʜᴜɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴍᴀꜱᴀ ᴅᴜᴀ ʜɪɴɢɢᴀ ᴛɪɢᴀ ʙᴜʟᴀɴ.

ᴋᴀʟᴀᴜ ɪᴋᴜᴛ ᴄᴇʀɪᴛᴀ ᴘᴇɴɢᴀꜱᴜʜ, ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴛᴇʀꜱᴇᴅ4ᴋ. ᴛᴀᴘɪ ᴅᴏᴋᴛᴏʀ ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ꜱᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴇʟᴀɢɪ ᴛɪᴀᴅᴀ ʙᴜᴋᴛɪ. ᴛᴇʀꜱᴇᴅ4ᴋ ɴɪ ʜᴀɴʏᴀ ᴀɴɢɢᴀᴘᴀɴ ᴋᴀᴍɪ. ᴛᴀᴘɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴊᴀᴡᴀᴘᴀɴ ꜱ4ʜɪʜ, ᴋᴀᴍɪ ᴍᴀꜱɪʜ ᴛᴜɴɢɢᴜ ᴜᴊɪᴀɴ ᴍᴀᴋᴍᴀʟ,” ᴜᴊᴀʀ ʜᴀꜱɪᴋɪɴ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴡᴀɴɪᴛᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴀʀᴜ ᴍᴇɴᴅɪʀɪᴋᴀɴ ʀᴜᴍᴀʜ ᴛᴀɴɢɢᴀ ᴘᴀᴅᴀ 30 ᴊᴜʟᴀɪ 2020 ɪᴛᴜ, ᴅɪᴀ ꜱᴇᴅɪʜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɪᴍᴘᴀ ɴᴀᴍᴜɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ʀᴇᴅᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛᴀᴋᴅɪʀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴛᴇᴛᴀᴘᴋᴀɴ ꜱᴀɴɢ ᴘᴇɴᴄɪᴘᴛᴀ. ᴍᴀʟᴀʜ ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ, ᴅɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴᴜɴᴅɪɴɢ ᴊᴀʀɪ ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘ ᴘᴇɴɢᴀꜱᴜʜɴʏᴀ ᴛᴇᴛᴀᴘɪ ʙᴇʀᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴀꜱɪʜ ᴀᴛᴀꜱ ᴊᴀꜱᴀ ʙᴀɪᴋ ʏᴀɴɢ ʙᴀɴʏᴀᴋ ᴍᴇᴍᴜᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴜʀᴜꜱᴀɴ ᴅɪᴀ ꜱᴇᴋᴇʟᴜᴀʀɢᴀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ɪɴɪ.

“ᴘᴇɴɢᴀꜱᴜʜ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴄᴜʙᴀ ꜱᴀᴍᴀ-ꜱᴀᴍᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛᴋᴀɴ ᴀʀᴡ4ʜ, ᴅᴀʜ ʜᴜʙᴜɴɢɪ ᴀᴍʙᴜʟᴀɴꜱ ᴅᴀɴ ʙᴜᴀᴛ ᴄᴘʀ. ᴘᴇɴɢᴀꜱᴜʜ ᴀᴅᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴅᴀʀɪ ᴀᴡᴀʟ ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ᴀᴋʜɪʀ.

ᴅɪᴀ ᴛᴀᴋ ᴀᴅᴀ ᴍᴇɴɢᴇʟ4ᴋ, ꜱᴇᴍᴜᴀ ʙᴀɢɪ ᴋᴇʀᴊᴀꜱᴀᴍᴀ. ꜱᴀʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀꜱᴜʜ ᴏᴋ, ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ꜱᴀʟ4ʜᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ꜱᴇʙᴀʙ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪɴɪ ʙᴏʟᴇʜ ᴊᴀᴅɪ ᴋᴀᴛ ᴍᴀɴᴀ-ᴍᴀɴᴀ.

“ᴇᴠᴇɴ ʙᴀʏɪ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴊᴀɢᴀᴀɴ ᴍᴀᴋ ᴀʏᴀʜ ᴘᴜɴ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ꜱᴇʙᴇɢɪɴɪ. ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ʙᴀʏɪ ᴛᴇʀꜱᴇᴅ4ᴋ ᴍᴇᴍᴀɴɢ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ. ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴋᴇᴛᴇɴᴛᴜᴀɴ. ʙɪʟᴀ ᴊᴀᴅɪ ʙᴇɴᴅᴀ ᴍᴀᴄᴀᴍ ɴɪ, ɪᴀ ʙᴀɢɪ ᴘᴇɴɢᴀᴊᴀʀᴀɴ ᴊᴜɢᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍɪ ᴘᴇʟʙᴀɢᴀɪ ɪʟᴍᴜ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ ʙᴀʏɪ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ, ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀɴ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴘᴜɴ ᴅᴀʜ ʙᴜᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ, ꜱᴇʙᴀʙ ɪᴛᴜ ᴋᴀᴍɪ ʀᴇᴅᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ɪɴɪ. ʀɪɴᴅᴜ ᴛᴇᴛᴀᴘ ᴀᴅᴀ, ᴛᴀᴘɪ ᴋᴀᴍɪ ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ.

ʙᴀʏɪ ᴋᴀᴍɪ ᴘᴜɴ ꜱᴜᴅᴀʜ ꜱᴇʟᴀᴍᴀᴛ ᴅɪᴋᴇʙᴠᴍɪᴋᴀɴ ᴅɪ ᴛᴀɴᴀʜ ᴘᴇʀᴋᴜʙᴠʀᴀɴ ɢᴇʟᴀɴɢ ᴘᴀᴛᴀʜ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀʙᴛᴜ,” ᴄᴇʀɪᴛᴀɴʏᴀ ʟᴀɢɪ. ɪᴍʙᴀꜱ ʜᴀꜱɪᴋɪɴ, ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ʙᴇʀꜱʏᴜᴋᴜʀ ᴅɪʙᴇʀɪ ᴘᴇʟᴜᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴀɴᴅɪᴋᴀɴ ʙᴀʏɪɴʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴀɢɪ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴀɴᴀ ᴛᴜɢᴀꜱ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ʙɪᴀꜱᴀɴʏᴀ ꜱᴇʀɪɴɢ ᴅɪʟᴀᴋᴜᴋᴀɴ ᴏʟᴇʜ ꜱᴜᴀᴍɪɴʏᴀ ꜱᴇʟᴀᴍᴀ ɪɴɪ.

ʙᴀʏɪ ᴄᴏᴍᴇʟ ɪɴɪ ᴅɪʟᴀʜɪʀᴋᴀɴ ᴘᴀᴅᴀ 8 ᴊᴜʟᴀɪ 2021. “ᴘᴀᴅᴀ ᴘᴀɢɪ ʜᴀʀɪ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ, ꜱᴀʏᴀ ᴍᴀɴᴅɪᴋᴀɴ ᴀʀᴡᴀʜ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴅɪʜᴀɴᴛᴀʀ ᴋᴇ ʀᴜᴍᴀʜ ᴘᴇɴɢᴀꜱᴜʜ. ꜱᴇʟᴀʟᴜɴʏᴀ ꜱᴜᴀᴍɪ ʏᴀɴɢ ᴍᴀɴᴅɪᴋᴀɴ, ᴛᴀᴘɪ ʜᴀʀɪ ᴛᴜ ꜱᴀʏᴀ ᴏꜰꜰᴇʀ ɴᴀᴋ ᴍᴀɴᴅɪᴋᴀɴ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴅᴜᴋᴜɴɢ ᴅɪᴀ ᴍᴀɴᴅɪ ꜱʜᴏᴡᴇʀ ꜱᴀᴍᴀ-ꜱᴀᴍᴀ, ᴅɪᴀ ʙᴀɪᴋ ꜱᴀɴɢᴀᴛ. ʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴀɴᴅɪ, ꜱᴀʏᴀ ʙᴀɢɪ ꜱᴜᴀᴍɪ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴘᴀᴋᴀɪᴋᴀɴ ʙᴀᴊᴜɴʏᴀ. ꜱᴜᴀᴍɪ ᴘᴜɴ ᴀᴅᴀ ᴛᴇɢᴜʀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀ ‘ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʙᴀɪᴋ’, ᴛᴀᴋ ᴍᴀᴄᴀᴍ ʜᴀʀɪ-ʜᴀʀɪ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ᴛᴜ.

ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴍᴇɴɢᴀɴᴅᴜɴɢ ᴘᴜɴ, ᴍᴇᴍᴀɴɢ ᴛɪᴀᴅᴀ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ. ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴜʀᴜꜱᴀɴ ꜱᴀʏᴀ ᴅɪᴘᴇʀᴍᴜᴅᴀʜᴋᴀɴ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ. ᴛᴀᴍʙᴀʜ ʜᴀꜱɪᴋɪɴ, ᴅɪᴀ ꜱᴇᴋᴀᴅᴀʀ ᴍᴀʜᴜ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴄᴇʀɪᴛᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴘᴇᴍᴇʀɢɪᴀɴ ᴍᴇɴɢᴇᴊᴜᴛ ᴀɴᴀᴋɴʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇᴍʙᴜᴋᴀ ᴍᴀᴛᴀ ᴍᴀꜱʏᴀʀᴀᴋᴀᴛ ᴅɪ ʟᴜᴀʀ ꜱᴀɴᴀ ᴍᴇɴɢᴇɴᴀɪ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ-ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ꜱᴇʙᴇɢɪɴɪ.

ᴊᴇʟᴀꜱɴʏᴀ, ᴘᴇɴᴛɪɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ɪʙᴜ ʙᴀᴘᴀ ᴍᴀʜᴜᴘᴜɴ ꜱᴇꜱɪᴀᴘᴀ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴍᴇʟᴇɴɢᴋᴀᴘᴋᴀɴ ᴅɪʀɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪʟᴍᴜ ʙᴇʀᴋᴀɪᴛᴀɴ ᴀɢᴀʀ ᴋɪᴛᴀ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ʙᴇʀꜱᴇᴅɪᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇᴍᴜɴɢᴋɪɴᴀɴ ʙᴜʀᴜᴋ ʏᴀɴɢ ʙᴏʟᴇʜ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ.

Sumber : sinarbayu

Apa Pendapat Anda? Dah Baca, Jangan Lupa Komen Dan Share Ya. Terima Kasih

PERHATIAN: Pihak admin tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca kami. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda disini. Pihak admin juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis disini. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda sendiri

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button